Handelsbetingelser

Hent handelsbetingelserne som PDF her.

Almindelige salgs- & leveringsbetingelser, som gælder for alle tilbud, salg og leveringer, medmindre andet er aftalt. Og bekræftet skriftligt af os.

Priser:

De anførte priser er de på tilbudsdagen gældende, og er faste i 30 dage medmindre andet aftales.

Vi forbeholder os imidlertid ret til regulering ved ændringer i told- og andre afgifter, som opstår i tiden mellem tilbuddets afgivelse og ordrens levering.

Vi forbeholder os ligeledes ret til at foretage kursregulering. Sådanne ændringer giver ikke køber ret til annullering af ordren.

Vores priser bliver justeret i takt med, at vores leverandører ændrer deres priser, derfor tager vi forbehold for en evt. ændring af tilbudte priser.

Levering:

Forsendelsesmåde vælges – når ordren ikke udtrykkelig angiver andet – efter bedste skøn og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer.

Alle forsendelser leveres EXW samt tillægges fragt og emballage.

Ved køb under 500,00kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 50,00kr.

Leveringsdato:

Anførte leveringstider er opgivet efter bedste skøn, og er uden forbindende og under forbehold af forsinkelse på grund af strejke, lockout og anden force majeure.

Forsinket levering, der skyldes forhold uden for vores kontrol, berettiger ikke til annullering af indeværende ordrer.

Vores selskab påtager sig intet ansvar for tab som følge af forsinket levering.

Returnering:

Returnering kan kun finde sted efter aftale med os i hvert tilfælde, og sådan returnering vil kun være mulig for kurante varer.

Varer der returneres i henhold til dette punkt, krediteres med fradrag til dækning af omkostninger.

Betaling:

Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato.

Ved betaling senere end den angivet frist beregnes der renter samt opkrævningsgebyr.

Renten er 1,5% pr påbegyndt måned.

Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller at foretage modregning.

Ansvar:

I hvert tilfælde af mangler ved leverancen, tilkommer der os adgang til at foretage udbedringer og/eller om levering, uden at den heraf mulig opståede forsinkelse med leveringen medfører erstatningspligt for os til dækning af driftstab, ekstraomkostninger eller tab af anden art. Ej heller påhviler der os erstatningsansvar for sådanne ekstraomkostninger og tab, der opstår ved, at køberen tager det, leverede i brug uden at være opmærksom på en foreliggende mangel.

Selskabet er kun ansvarligt for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenters, at skaden skyldes en fejl begået af selskabet eller af dets ansatte. Selskabet hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ansvar for skade på ting kan
ikke overstige kr. 500.000, -. Selskabet hæfter kun i et år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde.

I det omfang selskabet måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare herunder videresalg – er køberen pligtig at skadeløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser.

Selskabet har i intet tilfælde ansvar, hvis varen har været anvendt til andre formål end de, hvortil den er beregnet, eller hvis varen har været underkastet ukyndig behandling, eller hvis der er foretaget indgreb uden vort samtykke.

Køberen skal skriftligt anmelde evt. mangler ved levering straks efter, at denne er modtaget dog senest 14 dage efter. Selskabet har i intet tilfælde ansvar for formuetab, der ikke er en følge af skade på personer eller folk.